تبلیغات
 TmxPLUS - Nyx Assassin

امــــــروز یـــــکـــی از مــــــوارد اپــــــگریـــد هـــــای DOtA 2 رو بـــــرســـی مــی کـــنــم :D

دوســتان مـی دونــــم یـــکم دیــره ولـــی خـــوبـــــ ــ ـ ایـــن رو بــایـــد مــی گــــذاشــتـم تـــا دوســـتـــان اطـــلاع داشــتــه بــــاشـن

ایـــــن اپـــــگـریــد مـــــربـــــوط مــی شـــه بــــــه هـــیـرو

 Nyx Assassin

Nyx Assassin

ولــــی ایــــن هـــیرو  رو خـــیــلــی عــــوض نکــــردن هـــنــوز هـــمـــان ســسـکــــ ــ ـ خــــودمــونـــه :D

DOtA 2 Nyx Assassin

 

خــــوبــــــ ــ ـ  یــــک مــــرور کـــوچـیـکـیـــــ ــ ـ  بـــــه داسـتــــان ایــن هــیـرو داشـتـه بـــاشــیـم

 

Nyx Assassin

===========================================

Anub’arak

 Anub’arak تنها بزرگترین قهرمان Nerubian ها بود، اما در دومین جنگ با عنکبوت کشته شد. او دوباره زنده شد توسطLich King Ner’zhul. کسی که قول زندگی جاودانه به صورت نامرده را در معامله ای برای خیانت نکردن به پیمانش با Scourge به او داده بود. زمانی که تهدید میشود میخ های بلندی را به طرف دشمنانش پرتاب میکند که باعث جراحت و گیج شدن آنها میشود. او قدرت های تاریکش را به صورت پتکی از انرژی های منفیِ خلع سلاح کننده آزاد میکند، و کسانی که شاهد همرنگ شدنش با سایه های دشت های یخ زده بوده اند هرگز زنده نمانده اند تا این داستان را تعریف کنند.


ایــن هــم واســه اصــول کـــار مـــنـبــعــــ ــ ــ

Game – Station

===========================================

DOtA 2 Nyx Assassin

 

خــــوبــــــ ــ ـ واســـه مــــعــرفـــی هــیـرو یـــکـــــ ــ ـ دمـــو از حــــرکــــاتـــ و اسـپـــل هـــــاش گــــذاشـــتــم

خـــوبــــ حـــالا بـــــریـــم ســـره عــــکـــس و فـــیــلـم

 

Stands Nyx Assassin

 


Skill Preview

DOtA 2 Nyx Assassin

 

Skill | Nyx AssassinSkill | Nyx Assassin

Skill | Nyx Assassin

Skill | Nyx Assassin

Skill | Nyx Assassin

Skill | Nyx Assassin

 یــــکـــــ ــ ـ  چــیـز دیـــگـــه کــــه مــتـوانــیـم بــهـش اشــــاره کــیــنـم ” Mock up ” هــسـتـــــ ــ ـ  کــــه شـمــــا زمـــان اجــــراء کــــردن بـــــازی DOtA 2 اگــــر بـــازی زنــده ای در حــــال اجـــراء بــــاشــه بـــرای شــمــــا مــیـاد

بــــا تـــوجـــه بـــه عــکـس امــیـد وارم مــتـوجــه شـــیـد !


 

ایـــن هــــمـــــ ـــ ــ ـ دمــــو مـــعـرفـــی هـیــــرو و اســـپـــل هـــــاشـــــ ــ ـ

Preview

باکیفیت PIX ۲۴۰

=====================================

باکیفیت PIX ۳۶۰

 

=====================================

 

DOtA 2 Nyx Assassin

کــمـی تــفـکر یــک چــیـزای دسـت گــیـر آدم می شــه کـــه تــو هــزار ســال . . . !

=====================================

خـــــیـلی وقـــتـــــ ــ ـ گـــــذاشــتــم دوسـتـــــ ــ ـ دارم نـــظــر تـــــو بـــــدونـــم

====================================================

پـــــس هــــمــیــن الانـــــ ــ ـ DOtA 2 خــــودتــــون رو آپـــــگــریــد کـــنیـد