تبلیغات
 TmxPLUS - مخفف کلماتی که در wow استفاده می شود!

                        مخفف کلمات Word Of Warcraft

سلام، بهترین راه برای راحت تر چت کردن استفاده ازلغات مخفف می باشد که میتوانید باچند نمونه از انها اشنا بشید برای دیدن به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید !   

                               

 "Aggro"

هنگامی که ازنزدیکی جانوران و دشمنانی که به رنگ قرمزهستند عبور کنیدبه شما حمله خواهند کرد

"AH auction house"

حراجی

 "BG -battleground"

 میدان جنگ

"buff"

اسپل ها و جادو هایی که روی بازیکنان قرار میگیرند و میتوانندبه انه قدرت بدهند و یا از قدرت انها کم کنند

"DMG -damage"  

ضربه

"De-buff"

برداشتن واز بین بردن جادو ها

"Gm -game master"

کسی که مدیریت بازی و بازیکنان را دارد

"Gs-gear score"

مجمو عه امتیازاتی که لباس های شما میگیرند(هر لباس یک امتیازی دارد که بایک عدد مشخص می شود)

"MOB"

تمام کاراکترهایی که به وسیله ی هوش مصنوعی هدایت می شوند

"pet"

حیوانی که به وسیله ی بازیکنان کنترل می شود

"WTB -want to sell"

زمانی به کار می رود که قصد خرید چیزی را داریم

"UC-undercity"

یکی ازشهر ها

"Sw-Stormwind"

Allianceیکی دیگر از شهر ها

"PvP -player vs player"

مبارزه بازیکنان با هم

"PvE-player vs enviornment"

مبارزه بازی کنان با هوش مصنوعی

"WTF-what the fu.ck"

زمانی به کار میرود که اوضاع به .... رفته باشد! D:

"WoW-word of warcraft"

نام بازی می باشد