تبلیغات
 TmxPLUS - چند نکته با حال

1: mode -ap
iN patch 1.26a

iN map 6.72 F
۲:هاست باشید که بتوانید ah- بزنید

۳:در دقیقه ۱:۴۷ باید Random - بزنید

۴:دقیقا در ۱:۴۲ ah- بزنید

۵:شما هیرو Artopos
دارید

البته اگه random
srt- بزنید هیرو Axe

و اگر random agi- بزنید هیرو Geo می گیرید