تا حالا فكرشو كردی كه به تونید با لول1 روشن رو بزنید؟
؟؟؟؟؟؟:ِ