تبلیغات
 TmxPLUS - dota2
Radiance DOTA 2Butterfly Dota 2
ایا میدانید در دوتا 2 بعد از خرید ایتم تا 10 ثانیه اگر ان را بفروشید پول شما به طور کامل برگردانده میشود